วันที่28 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารอบต.นาดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ หมู่ที่1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีคราม จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th